Home » Zbigniew Pelczynski

Category Archives: Zbigniew Pelczynski

Born in the 1920s and died in the 2020s

1960s, 1990s, 2020s

Zbigniew Alexandre Pełczyński (known to his students as ZAP) was born in Warsaw in 1925, educated under German occupation, served in the Polish Resistance as a teenager and survived the Warsaw Uprising – only just.

He came to Britain and to Oxford in 1946 with the British Army and chose to stay. It was ten years or more before he saw his mother and brother again.

He learnt English in Gateshead, gained a First in Philosophy at Aberdeen University and returned to Oxford for his MA, PhD and then to teach. he had short spells at each of Balliol and Merton Colleges before tenure at Pembroke from 1957 to 1992 where he become known as a much admired teacher and tutor of Philosophy, Politics and East European History.

He is survived by his three children and three grandchildren.

Advertisement

When he was my age my grandpa was fighting in the Warsaw Uprising … and other stories.


Zoe and Z.A.P : Granddaughter and professor, veteran, leader, OBE, British citizen, Polish hero … 

From the introduction to the Polish documentary on Zbigniew Alexandri Pelcyznski. (see below for computer translation)

Bohaterem filmu jest prof. Zbigniew A. Pełczyński, w młodości żołnierz powstania warszawskiego, dziś filozof polityczny, emerytowany naukowiec i działacz społeczny lub – jak to sam określa – “przedsiębiorca społeczny”. Dwukrotnie ranny w walkach w stolicy w 1944 r., na krótko przed upadkiem powstania dostał się do niewoli i trafił do obozu jenieckiego koło Bremy. Siedem miesięcy później, pod koniec kwietnia 1945 r., obóz został wyzwolony przez Amerykanów. Młody Pełczyński wstąpił do brytyjskiej armii, by dalej walczyć. Pragnął też studiować. Miał szczęście: wraz z kilkoma innymi kolegami z AK trafił na uniwersytet St. Andrews w Szkocji. Specjalizował się w filozofii politycznej, w 1951 r. przyjął brytyjskie obywatelstwo i otrzymał etat naukowy na uniwersytecie w Oksfordzie. Dobrze czuł się w Wielkiej Brytanii, cenił i lubił tamtejsze obyczaje, kulturę, ludzi. Wrósł w swoją drugą ojczyznę. Jak powiada, “zrepolonizowała” go dopiero “Solidarność”. W początkach III Rzeczpospolitej był doradcą Sejmu i URM, ale nie odniósł na tym polu wielkich sukcesów. W 1994 r. zakończyła się więc jego kariera doradcy, lecz po kilku latach intensywnej działalności w Polsce nie chciał wracać do spokojnego życia emerytowanego wykładowcy i swego domu na angielskiej wsi. Zainicjował współpracę między uczelnią w Oksfordzie i Uniwersytetem Warszawskim, stworzył system stypendialny dla studentów z Polski. W 1994 r. założył też Szkołę Liderów, która w ciągu 10 lat funkcjonowania przekroczyła granice Polski: w jej zajęciach coraz liczniej uczestniczą bowiem także młodzi ludzie z Ukrainy czy Gruzji. Celem szkoły jest kształtowanie postaw i stanu świadomości charakterystycznych dla otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przygotowywanie młodych kadr zdolnych rządzić krajem, lokalnymi społecznościami, dużymi firmami – ludzi otwartych, kreatywnych, elastycznych, umiejących korzystać z cudzych doświadczeń. Opowieść o prof. Zbigniewie Pełczyńskim nie jest typowym filmem biograficznym, choć wiele w niej szczegółów z życiorysu bohatera, wyjaśniających, jakie wydarzenia i czynniki kształtowały jego postawę życiową, wpływały na jego wybory, skłoniły go do podjęcia określonych działań. To raczej filmowy esej, w którym losy tytułowego “lidera” stanowią punkt wyjścia do refleksji zarówno historycznych nad postawami powstańczego pokolenia, jak i tych całkowicie współczesnych, dotyczących reformy oświaty, a zwłaszcza szkolnictwa wyższego, możliwości kształtowania liderów społecznych i intelektualnych. Licznym stypendystom z Polski uniwersytet oksfordzki stworzył warunki, jakich nie był w stanie zapewnić im rodzimy uniwersytet. Losy i działalność prof. Zbigniewa Pełczyńskiego poznajemy z jego relacji, a także z wypowiedzi ludzi, którzy go znają prywatnie lub współpracują z nim: prof. Leszka Kołakowskiego, prof. Jerzego Kłoczowskiego, Bolesława Taborskiego, Timothy’ego Gartona Asha, Elizabeth Frazer, Johna Adaira, prof. Jana Krzysztofa Bieleckiego. Z kolei polscy stypendyści Oksordu i zatrudnieni na tej prestiżowej uczelni młodzi naukowcy z Polski, m.in. dr Marcin Walecki, dr Grzegorz Plebanek, dr Wiktor Maciejewski, Piotr Drag, Agnieszka Grodzińska czy Witold Czartoryski mówią o pozytywnych stronach systemu stypendialnego stworzonego przez prof. Pełczyńskiego, i ogromnych możliwościach, jakie otworzyły się przed nimi wraz z przyjazdem do Oksfordu. Absolwenci Szkoły Liderów, tacy jak Adam Krzanowski z Krosna, swoją pracą na rzecz miasta i jego mieszkańców, dowodzą natomiast praktycznej przydatności takich kursów. [TVP]

Courtesy of Google Translate:

The protagonist is prof. Zbigniew A. Pełczyński, in his youth a soldier of the Warsaw Uprising, today, political philosopher, a retired scientist and social activist or – as he describes – “social entrepreneur.” Twice wounded in the fighting in the capital in 1944., Shortly before the fall of the uprising he was captured and was sent to a POW camp near Bremen. Seven months later, in late April 1945., The camp was liberated by the Americans. Young Pełczyński joined the British army to continue fighting. Also he wanted to study. He was lucky: along with several other colleagues from AK went to the University of St. Andrews in Scotland. He specialized in political philosophy in 1951. Adopted British citizenship, and received time researcher at the University of Oxford. Well felt in the UK, valued and liked rustic customs, culture and people. He has grown into his second motherland. As he says, “zrepolonizowała” it with “Solidarity”. At the beginning of the Third Republic was an advisor to the Sejm and the URM, but did not comment on this area of great success. In 1994. So he ended his career counselors, but after several years of intense activity in Poland does not want to return to the quiet life of a retired teacher and his home in the English countryside. Initiated the cooperation between the university at Oxford and the University of Warsaw, he created a system of scholarships for students from Polish. In 1994. He founded the School of Leaders, who during 10 years of operation exceeded the limits Polish: in her classes growing numbers participate because the young people of Ukraine or Georgia. The aim of the school is to shape attitudes and awareness characteristic of an open civil society, preparation of young talent able to govern the country, local communities, large companies – open-minded, creative, flexible, able to benefit from other people’s experiences. The story of a professor. Zbigniew Pełczyński is not a typical biopic, although many of the details from the biography of the hero, explaining what events and factors shaped his attitude in life, influenced his choices led him to take certain actions. It is rather a film essay, in which the fate of the title “leader” constitute a starting point for reflection on the attitudes of both the historical insurgent generation, as well as those completely contemporary, for the reform of education, especially higher education opportunities to shape social and intellectual leaders.

Numerous Polish fellows of Oxford University has created the conditions under which he was not able to provide them with native university. Fate and activity prof. Zbigniew Pełczyński know of his relationship, as well as the statements of people who know him privately or cooperate with it: prof. Leszek Kolakowski, prof. George Kłoczowski, Boleslaw Taborski, Timothy Garton Ash, Elizabeth Fraser, John Adair, prof. Jan Krzysztof Bielecki. On the other hand, Polish scholars Oksordu and employed in this prestigious university, young scientists from Polish, among others Dr. Marcin Walecki, Dr. Gregory Plebanek, Dr. Victor Maciejewski, Piotr Drag, Agnieszka Grodzińska whether Witold Czartoryski talk about the positive sides of the scholarship system developed by prof. Pełczyńskiego, and huge possibilities opened up before them, with the arrival to Oxford. Graduates of the School of Leaders, such as Adam Krzanowski from Krosno, his work for the city and its inhabitants, demonstrate while the practical usefulness of such courses. [TVP]

Reflection on keeping an e-learning blog for 1,000 days

Fig. 1. The Open University’s Masters in Open and Distance Education (MAODE).

Expressed as a Wordle. A personal collection of key influencers based on those tagged in this blog. Includes my own reading and indulgences.

On Friday, at midday, my ou student blog reached a significant milestone.

I’ve been at it for 33 months. I’ve blogged the best part of FIVE modules now – most of which required or invited some use of the blog platform (or another). It required little encouragement – I used to keep a diary and have found since 1999 that in their digital form they are an extraordinarily versatile way to gather, consider, share and develop ideas.

Modules 

  • H807 – Innovations in e-Learning
  • H808 – Technology Enhanced Learning: Practices and debate
  • H800 – The e-Learning Professional
  • B822 – Creativity, Innovation & Change
  • H810 – Accessibility online learning: supporting disabled students

The investment in time, on average, an hour a day in addition to – though sometimes instead of coursework over 1000+ days.

(This excludes 8 months I spent on the Masters in Open and Distance Learning in 2001)

To mark this event, and as I need to go through this online diary, this e-journal, this ‘web-log’ (as they were also once momentarily called) ahead of some exciting meetings coming up next week I thought a simple task might be to click through the tags to identify who have been the key influencers in my reading and thinking over the last two and a half years.

Fig.2. Another way of looking at it. Betham, Conole and Weller are key MOADE authors from the Open University. John Seely Brown is a vital undercurrent, Engestrom one of several enthusiasms like Vygostky. While Gagne, second hand hardback, needs to be on your desk for frequent reference.

What I thought would take an hour has taken nearly 40 hours.

Clicking on a tag opens a corner of my head, the notes take me back to that day, that week, that assignment or task. It also takes me back to the discussions, resources and papers. And when I find an error the proof-reader in me has to fix. Aptly, as we approach November 5th, and living in Lewes where there are marches and fireworks from late October for a couple of weeks peaking of course all evening on the 5th, my head feels as if someone has accidentally set light to a box of assorted fireworks.

Just as well. Meetings these days are like a viva voce with eager ears and probing questions – they want the content of my mind and whatever else I bring to the subject after thirty years in corporate training and communications.

Fig. 3. Wordle allows you to say how many words you want to include in the mix. To create weight I had to repeat the names I consider most important twice, three or four times in the list. I also removed first names as these would scattered into the mix independently like peppercorns in a pan of vegetable stock.

The Task

  • List all authors who have been part of my learning and thinking over the last couple of years.
  • Include authors that my antennae have picked up that are relevant to my interest in learning, design, the moving image and the english language.
  • Visualise this and draw some conclusions

Fig.4. This even makes the key protagonists look like an advertising agency Gagne, BeethamConole and Weller.

The Outcome

I can never finish. Take this morning. I stumble upon my notes on three case studies on the use of e-portfolios from H807 which I covered from February 2010-September 2010. To begin with I feel compelled to correct the referencing in order to understand the value, pertinence and good manners (let alone the legal duty) to cite things correctly. (Even though this post was locked – a ‘private’ dump of grabs and my thoughts).

Then I add an image or two.

These days I feel a post requires a visual expression of its contents to open and benefits from whatever other diagrams, charts or images you can conjure from your mind or a Google Search – ‘the word’ + images creative commons – is how I play it.

Fig. 5. From David Oglivy’s book ‘Ogilvy on advertising’ – a simple suggestion – a striking image, a pertinent headline and always caption the picture. Then write your body copy.

A background in advertising has something to do with this and the influence of David Ogilvy.

I spend over two hours on the first of three case studies in just one single post. At the time I rubbished e-portfolios. The notes and references are there. Tapped back in I can now make something of it. A second time round the terms, the ideas – even some of the authors are familiar. It makes for an easier and relevant read. What is more, it is current and pertinent. A blog can be a portfolio – indeed this is what I’d recommend.

From time to time I will have to emerge from this tramp through the jungle of my MAODE mind.

Not least to work, to sleep, to cook and play.

Fig. 6. In a word

Along the way this behaviour, these actions, me being me, has found me working at the Open University for a year, and then at Lumesse a global corporate e-learning company. In the last month two international organisations have had me in, in the last week four more have been in touch online including interest from Australia, France and North America. Next week a magical triad may occur when I broker a collaboration between two of them with me holding their respective hands to initiate a project. There could be no better validation for the quality, depth, impact and life-changing consequences of seeing this OU degree through.

On verra (we will see)

USEFUL LINKS

Wordle

Date duration calculator

REFERENCE

Gagne, R.N. (1965) Conditions of Learning : Holt, Rinehart and Winston

100% Polish, 100% British – the life of Zbigniew Pelczynski

Zbigniew Pelczynski listens as former students remark on his life as a Pembroke Fellow, Hegelian Scholar, founder of the School of Leaders, Warsaw. And as the author, David MacAvoy listens too having authored the biography ‘A life remembered’ in which we learn how Zbyshek grew up in Warsaw in the 1930s, took part in the Warsaw Uprising and came to Britain where he studied Philosophy at St.Andrews, then wrote his D.Phil at Oxford where he remained teaching at Trinity, Balliol and Merton before a long stay at Pembroke. Never one to retire, he established the School for Leaders, Warsaw twenty years ago.

Dr Pelczynski remained in London after his presentation to fly out to Warsaw for a second book launch and attend meetings at the School of Leaders – Zbyshek is in his 88th year.

Copies of the biography can be obtained from Pembroke College at the following address:

Pembroke College
Oxford
OX1 1DW

The main College switchboard number is:

Tel: 01865 276444
Fax: 01865 276418

%d bloggers like this: